Dick Lundberg

Organisations- och utvecklingspedagog med erfarenheter från ett liv som ledare och chef i folkrörelser, företag, offentlig verksamhet, fackförening, ungdomsvårdsskola och verksamhet för psykiskt och fysiskt funktionshindrade. 

Kontakta mig:
E-mail: dick.lundberg@aprinova.se
Telefon: +46705776537

Facebook / LinkedIn

Om mig

En lång ledarerfarenhet, från många olika typer av verksamheter, har gett mig kunskaper och förmåga att snabbt skapa förtroende i mötet med individer, team och hela organisationer med olika typer av situationer, både problem och stora positiva utmaningar. Jag bygger ledarskap, pedagogik och arbetssätt på medskapande som värdering och ett grundläggande mänskligt behov.  Medskapande ger ökat engagemang, ett ökat enskilt och gemensamt ansvarstagande för de gemensamma målen och handlingsplanerna.

Medskapande är en värdering, men också en idé, en känsla, ett arbetssätt och ett förhållningssätt. Värdegrunden kan bara byggas inifrån varje människa .

Erfarenheter

Kunskap som är personlig och levande, fungerar

Varje människas förståelse är lika personlig och unik som våra fingeravtryck. Vi kan med fog påstå att varje människa i det avseendet är sin egna unika modell, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Att undervisa människor om andras erfarenheter, kunskaper och modeller fördröjer verklig utveckling och blir ett hinder för ökad självmedvetenhet och insikt.

Det är alltså först när vi möter en annan människa där den befinner sig som vi på riktigt kan lära känna, förstå och utveckla en hållbar relation till den människan. Det förutsätter att vi i det mötet kan ”glömma oss själva och vår egen verklighet”, det vill säga, att inte värdera andra direkt, utan vara genuint nyfikna och uthålliga i vårt lyssnande och i vår vilja att förstå den andre, innan vi värderar. Sådana möten visar sig alltid vara utvecklande för båda parter!

Varje tanke, uttalad uppfattning, beteende, attityd, förhållningssätt och handling har utgångspunkter i grundläggande värderingar, individens nuvarande medvetenhet, kunskap och förståelse. Om vi vill uppnå verklig och långsiktigt hållbar utveckling hos individer, team och organisationer, behöver vi förstå oss både oss själva och andra mer på djupet.

Det är bara genom att tillgodose rätten till olikhet och individualitet, som vi kan få tillgång till den fulla utvecklingspotentialen som ligger i olikheten hos varje människa. Genom det kan vi bättre balansera vårt behov av gemenskap och individualitet och utveckla bättre och mer hållbara relationer och team.

Den outnyttjade kraften

Oavsett om det gäller en fjällexpedition i gränsfjällen mellan Sverige och Norge, stora eller mindre företag och organisationer, så finns det krafter hos alla deltagare och medarbetare som verkar där för att uppfylla egna och gemensamma åtaganden och mål. En del krafter är synliga och används fullt ut, men en del krafter används inte och ligger dolda,  andra är felutnyttjade. Det brukar kallas potential, eller outnyttjad kraft, en utvecklingskraft. Inget företag, organisation eller ledare kan få kontroll över sina medarbetares hjärnor. Därför är vi för alltidberoende av varje medarbetares fria vilja, personliga val och äkta engagemang. Ju större den outnyttjade kraften är, desto sämre blir den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön.

Min utveckling

Livslångt lärande

För mig började det med bearbetning och medvetet lärande ur en tuff start i livet som barnhemsbarn där jag, senare i livet, vände en negativ barndom till en styrka i mitt liv. Livet såg till att jag började mitt ledarskap redan som femåring. Överlevnad och att försvara mig själv och min två år yngre bror, var det som drev mig då. Jag utvecklade ett självuppoffrande ledarskap för att stödja andra och glömde mig själv. Mitt då omedvetna motiv var att få kärlek och att bli bekräftad av andra.

Jag gjorde min revolution I synen på ledarskap som tjugoåttaåring då jag bröt med det ledarskap jag utbildats för, som visserligen var socialt positivt, men samtidigt övertagande, påverkande och manipulerande, om än positivt. Det ledarskapet gjorde att andra fick svårare att tänka själva eftersom jag som ledare drev det som jag utbildad för, det som då ansågs vara bra utvecklingsvägar och vad som var dåliga vägar.

Min nya ledarsyn byggde på en mycket mer medveten människosyn, där varje människa äger och ansvarar för sin egen utvecklingsväg och de val som människan gör i livet. Jag utvecklade ett mer medskapande ledarskap för att understödja andras självständighet, medvetenhet, självtillit och identitet för att vilja, våga, kunna göra sina egna medvetna val i livet. 

Jag har i min medvetna ledarutveckling i mer än 30 år, provat nya pedagogiska lösningar och analyserat vad det berodde på att det ibland fungerade bra och ibland mindre bra. Teorin och forskningen har varit till stor hjälp när jag har analyserat och lärt av min praktik. Man kan säga att det också var en slags revolution, att gå från hur till vad, istället för den traditionella utbildningens väg, från vad till hur! Genom detta paradigmskifte har medskapande, erfarenhetslärande och organisationspedagogik utvecklats till mina viktigaste kompetenser och färdighetsområden. 

ledarskap
Idrottspedagogik, ledarskap, friluftsliv, tonårs- och missbruksproblematik  

Jag utbildade mig på Stensunds Folkhögskola, en eftergymnasial yrkesutbildning som ledare, med krav på fem års dokumenterad ledarpraktik. Jag upplevde åren på folkhögskolan mer som en livsutbildning, än en yrkesutbildning. Det blev starten på mitt självlärande och min utveckling som en medskapande och ansvarstagande människa. Den utvecklingen fortgår alltjämt.

 
 

Referenser

Liisa Harlevi

Årets lönerevision är avslutad och återigen har jag haft sådan nytta av att vi har en röd tråd i vårt arbetssätt där värdegrundens bärande delar och de krav och förväntningar vi har på våra medarbetare återkommer i kedjan från medarbetarsamtalets handlingsplaner till lönekriterierna. I den återkommande psykosociala skyddsronden kan jag lätt avläsa hur medskapande och delaktiga mina medarbetare är och tillåts vara i sin egen utveckling och utformning av vår verksamhet. Som ledare vet jag att mitt praktiska ledarskap är avgörande för hur vi lyckas och viktiga nycklar hittar jag ofta här för eget fortsatt lärande.

Arbetsmetoden Visuell Dialog®, med tillhörande arbetsmaterial är ett bra arbetssätt för att säkra medskapande i arbetet med att ta hand om kontorets resultat, göra åtgärdsplaner och kvalitetssäkra samsynen.

A-kassan har gjort ett fantastiskt resultat i årets Nöjd kund index och en starkt bidragande orsak är vårt arbetssätt med Personlig service. Det skulle inte vara möjligt om vi inte hade medskapande medarbetare.

Vi har mycket att tacka Dick för i utformningen av metoder och arbetssätt som är seriösa och genuina snarare än trendiga. Jag ser fram emot fortsatt samarbete där vi kan finslipa och fortsätta att utveckla!

Liisa Harlevi EC Kommunals a-kassa

Lena Slotte

Dick hjälpte mig för några år sedan att återta rätt fokus och arbetsglädje i en av Stockholms stads största äldreboenden Serafen. Dick ledde samtal kring värderingar och vem vi är till för i mindre grupper med all personal. Samtalens innehåll påverkade många och hjulen började rulla i rätt riktning.

Att ha en gemensam värdegrund som alla känner igen sig i är viktigt. Dicks metod, systematik och engagemang i frågan gav oss ledare verktyg att lättare hantera vardagen. Dick har lärt mig att alltid lita på processen. Tack för din insats den gjorde skillnad!

Lena Slotte, Kungsholmens Stadsdelsförvaltning

Ing-Marie Olofsdotter

Aprinovas verktyg för bland annat medarbetarundersökningar är mycket användbara i arbetsmiljöarbetet och när du behöver utveckla din verksamhet och dina medarbetare. Aprinovas ledarskapsprogram ger ett bra stöd för att på riktigt driva förändring i vilken verksamhet som helst.

Dessutom är Dick Lundberg en av de klokaste personer jag har träffat på. Med ett synsätt och en värdegrund baserad på forskning, guidar han chefer och medarbetare med ett lågmält coachande förhållningssätt.

Behöver du stöd i att utveckla dig själv, dina medarbetare och din organisation - då är Dick på Aprinova rätt person att kontakta.

Ing-Marie Olofsdotter, Sveriges Ingenjörer

Patrick G Lundeberg

Aprinovas verktyg för mätning av psykosocialarbetsmiljö och processen efteråt har hjälpt min enhet framåt.

Vi har skapat en gemensam värdegrund som vi arbetar aktivt med fortfarande efter tre år. Dick har en förmåga, och ställning såsom konsult, att vara utmanande i resonemang såsom: vad är jobbet för mig?, varför går jag till jobbet?, vad förväntas av mig? och vad har jag för förväntningar på jobbet?

Dick har ett grundlugn som gör att budskapet går fram. Vi hänvisar till "det sa Dick" fortfarande på enheten.

Patrick G Lundeberg, Ledarcoach och Mentor

Låt oss mötas.

© Copyright Dick Lundberg